Pravidla zpracování osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je výživová poradkyně fyzická osoba Pavlína Štěrbová IČ: 87836033 se sídlem Dětmarovická 1353, 735 53 Dolní Lutyně, provozující poradny v Novém Jičíně a Hranicích

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte kontaktovat našeho zástupce pro osobní údaje, kterým je Pavel Štěrba email: dotazy@kilafuc.info

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké údaje to jsou?

Účelem zpracování osobních údajů je:

U klientů, kteří docházejí na naše pobočky, kde spolupracují s výživovými poradkyněmi:
vedení klientské karty pro dosažení personifikace výživových postupů, jídelního plánu a dalších doporučení výživové poradkyně tak, abychom ve Vašem redukčním programu dosáhli nejlepších možných výsledků.

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání, fyzické aktivity, zdravotní stav a medikace (vč. výskytu dědičných chorob v rodině), fyziologický stav a cykly, výsledky tělesného (pře)měření a jeho vyhodnocení. Doporučený výživový postup a produkty.
Zasílání emailových sdělení obsahujících informace o slevových akcích na naše produkty, recepty na zdravé vaření a další užitečné rady od našich výživových poradkyň.
Prostřednictvím emailu Vás dále budeme informovat o dosažení dílčího cíle a motivovat Vás k dalším pokrokům v redukčním programu. 


Zpracovávané osobní údaje:
Emailová adresa.

Zasílání SMS sdělení s připomínkou termínu konzultace u výživové poradkyně či informací o slevové akci na naše produkty. Samozřejmostí jsou také gratulace k Vašim významným dnům a drobné pozornosti jako dárek např. v podobě informace (kódu) o mimořádné osobní slevě či nabídce.

Zpracovávané osobní údaje:
Telefonní číslo.

U klientů, kteří se stali tváří výživové poradny v rámci uveřejnění svého šťastného příběhu

Zveřejnění příběhu redukce tělesné hmotnosti pro účely propagace metody zdravého hubnutí.

Zpracovávané osobní údaje:
Jméno, příjmení, věk, fotografie osoby, zaměstnání, bydliště, tělesné míry, hmotnost a velikost oblečení před zahájením redukční kúry, tělesné míry, hmotnost a velikost oblečení po ukončení redukční kúry, délka trvání redukční kúry.

U klientů, kteří se na internetových stránkách www.kilafuc.info přihlásili k odběru novinek

Odesílání emailů s novinkami výživových poraden. 

Zpracovávané osobní údaje:
Emailová adresa.

U klientů, kteří navštěvují internetové stránky www.kilafuc.info a kilafuc.cz

Užíváme cookies a jiné webové nástroje, které nám umožňují získávat data o uživatelích svého webu. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho zařízení. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies využíváme pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.

Jaké ke zpracování osobních údajů máme oprávnění?

Nemějte obavy. Při zpracovávání osobních údajů klientů dodržujeme veškeré právní předpisy a výše uvedená zpracování provádíme jedině s Vaším informovaným souhlasem k danému druhu zpracování.

Chceme s Vámi mít pozitivní vztah, a proto Vás informujeme, že udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i bez vysvětlování důvodů svého rozhodnutí. My to budeme plně respektovat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů emailem odeslaným na adresu  dotazy@kilafuc.info

Dostanou se Vaše osobní údaje k nějaké další osobě?

Našich zákazníků si velmi vážíme a dbáme o jejich soukromí. Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně a budeme s nimi nakládat nanejvýš obezřetně.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Pokud nebude Váš souhlas odvolán, Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete navštěvovat některou z výživových poraden na konzultace s výživovými poradkyněmi. Poté si údaje ponecháme ještě po dobu 3 (tří) let; pro případ, že byste se k nám vrátil/a, budeme moci navázat na předchozí spolupráci a znovu Vám připravit služby na míru. I po tuto dobu jste oprávněn/a kdykoliv svůj souhlas odvolat a požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Proč od Vás osobní údaje požadujeme?

Požadavek na sdělení osobních údajů je z naší strany veden pouze snahou, abychom Vám mohli doporučit vhodné produkty a poskytnout výživové poradenství na míru. K jejich poskytnutí nejste povinen/a, důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude skutečnost, že naše výživová poradkyně nebude moci při spolupráci s Vámi pracovat s ucelenými informacemi o Vaší osobě.

Souhlas s uveřejněním šťastného příběhu o redukci tělesné hmotnosti je taktéž dobrovolný, z jeho neposkytnutí nevyplývají žádné důsledky.

Nezapomínejte na svá práva!

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

V žádném případě Vám nebudeme upírat Vaše práva, a proto Vám rádi připomínáme, že máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat k nim přístup.

Dále máte také právo:

1. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů; 

2. Požadovat výmaz osobních údajů, pokud:

(a) již nejsou potřebné pro výše uvedené účely;
(b) jste odvolal/a souhlas k jejich zpracování;
(c) je zpracování prováděno protiprávně.

3. Na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

(a) popíráte přesnost osobních údajů;
(b) zpracování je protiprávní;
(c) již Vaše údaje nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

4. Požadovat přenos osobních údajů k Vámi určenému subjektu;

5. Podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud byste snad nabyl/a dojmu, že jsou porušeny ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Kdykoliv se proto na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme. Vaše výživová poradkyně.